nazad na udžbenik

SADRŽAJ

Kemija – znanost za sva vremena

1. ŠTO RADE SUVREMENI KEMIČARI

1.1. Kemija u svakidašnjem životu

1.2. Kemijski laboratorij (radionica)

2. FIZIKALNA SVOJSTVA TVARI

2.1. Gustoća

2.2. Električna i toplinska vodljivost

2.3. Agregacijska stanja tvari

3. FIZIKALNE I KEMIJSKE PROMJENE TVARI

3.1. Fiziološko djelovanje tvari

3.2. Zlouporaba kemijskog znanja

4. VRSTE TVARI

4.1. Elementarne tvari

4.2. Kemijski spojevi

5. SMJESE I POSTUPCI RAZDVAJANJA SMJESA

5.1. Razdvajanje heterogenih smjesa

5.2. Razdvajanje homogenih smjesa

6. ISKAZIVANJE SASTAVA SMJESA

6.1. Maseni udio

6.2. Volumni udio

7. ZRAK I GLAVNI SASTOJCI ZRAKA

7.1. Zemljina atmosfera

7.2. Kružni tok sastojaka atmosfere

7.3. Fizikalna svojstva zraka

7.4. Industrijska primjena zraka

7.5. Kisik

7.6. Ozon

7.7. Gorenje

7.8. Gašenje požara

7.9. Disanje

8. VODA

8.1. Uporaba vode

8.2. Voda u prirodi

8.3. Od kojih se elementarnih tvari voda sastoji

8.4. Otpadne vode

9. VODIK

10. ATOMI I KEMIJSKI ELEMENTI

10.1. Koliko su veliki atomi

10.2. Građa atoma

10.3. Kemijski elementi

10.4. Imena i simboli kemijskih elemenata

10.5. Protonski i maseni broj

10.6. Relativna atomska masa,  Ar

10.7. Periodni sustav kemijskih elemenata

10.8. Rasprostranjenost kemijskih elemenata u prirodi

11. KEMIJSKE FORMULE I JEDNADŽBE

11.1. Zakoni kemijskog spajanja

11.2. Formula spoja

11.3. Jednadžba kemijske reakcije

12. IONI I IONSKE STRUKTURE

12.1. Što su i kako nastaju ioni

12.2. Ionska veza

12.3. Maseni omjeri elemenata u kemijskom spoju

12.4. Svojstva tvari ionske građe

13. MOLEKULE

13.1. Molekule kemijskih elemenata

13.2. Molekule kemijskih spojeva

13.3. Formule i nazivi molekula

14. VALENCIJA

14.1 Valencija atoma u molekulama

14.2. Empirijska i molekulska formula

14.3. Valencije atoma u ionskim spojevima

14.4. Valencija i nazivi spojeva

15. RELATIVNA MOLEKULSKA MASA

16. KEMIJSKE REAKCIJE I ENERGIJA

16.1. Egzotermne promjene

16.2. Endotermne promjene

17. BRZINA KEMIJSKE REAKCIJE

17.1. Utjecaj veličine površine na brzinu kemijske reakcije

17.2. Utjecaj koncentracije reaktanata na brzinu kemijske reakcije

17.3. Utjecaj temperature na brzinu kemijske reakcije

17.4. Utjecaj katalizatora na brzinu kemijske reakcije

18. SLIČNOST SVOJSTAVA KEMIJSKIH ELEMENATA

19. NEMETALI

19.1. Halogeni elementi

19.2. Sumpor

19.3. Sumporov dioksid

19.4. Sumporna kiselina

19.5. Kisele kiše

20. METALI

20.1. Alkalijski metali

20.2. Zemnoalkalijski metali

20.3. Kako nastaju špiljski ukrasi

20.4. Željezo

21. KISELINE, BAZE I SOLI

21.1. Elektrolitička disocijacija

21.2. Indikatori kiselina i lužina

21.3. Soli

21.4. Kako se dobiva kuhinjska sol

22. MASENI UDIO ELEMENATA U SPOJU

23. UGLJIK I NJEGOVI SPOJEVI

23.1. Dijamant i grafit

23.2. Ugljikovi oksidi

23.3. Ugljična kiselina

24. KRUŽENJE UGLJIKA U PRIRODI

24.1. Ugljikov dioksid i globalno zatopljenje

25. FOSILNA GORIVA I PETROKEMIJA

25.1. Ugljen

25.2. Nafta

25.3. Plinovita goriva

25.4. Petrokemija

26. ORGANSKI SPOJEVI UGLJIKA

26.1. Svojstva organskih spojeva

26.2. Kvalitativna analiza sastava organskog spoja

27. UGLJIKOVODICI

27.1. Zasićeni ugljikovodici ili alkani

27.2. Nezasićeni ugljikovodici

27.3. Aromatski ugljikovodici

28. ALKOHOLI

28.1. Građa molekula alkohola

28.2. Etanol

28.3. Kemijska svojstva alkohola

28.4. Alkoholi s više funkcijskih skupina -OH

29. KARBOKSILNE KISELINE

29.1. Imena i svojstva karboksilnih kiselina

29.2. Octena kiselina

29.3. Masne kiseline

30. ESTERI

30.1. Laboratorijska sinteza estera

30.2. Imena estera

31. MASTI I ULJA

31.1. Masti i ulja

31.2. Proizvodi od masti i ulja

32. SAPUNI I DETERDŽENTI

32.1. Sapuni

32.2. Emulzije

32.3. Kako sapun pere

32.4. Deterdženti

33. UGLJIKOHIDRATI

33.1. Podjela ugljikohidrata

33.2. Monosaharidi

33.3. Disaharidi

33.4. Polisaharidi

34. AMINOKISELINE I PROTEINI

34.1. Aminokiseline

34.2. Proteini

34.3. Građa molekula proteina

34.4. Kolagen

35. ENZIMI

35.1. Kako enzimi rade

35.2. Gdje se enzimi rabe

35.3. O prehrani

36. POLIMERI

36.1. Vrste polimera

36.2. Sintetički homopolimeri

36.2. Sintetički kopolimeri

36.3. Guma

36.4. Recikliranje iskorištenih polimera


<<< Udžbenik